Onderwijs en voorlichtingOnderwerpen (voorbeelden)
Bedrijfscursussen Ruimtelijke ordening
Omgevingsrecht
Onteigeningsrecht
Schaderecht
(Bestemmingsplanschade en nadeelcompensatie)
Informatie/voorlichtingRijksambtenaren
Gemeenteambtenaren
Belangengroepen