Bestemmingsplan De Waterkanten gemeente Lisse
Ten behoeve van een omvangrijk bouwplan met woningbouw, een schoolcomplex, sportterreinen en een overdekt zwembad, is een nieuw bestemmingsplan door ons kantoor opgesteld en vervolgens door de Raad van Lisse vastgesteld.

Toelichting
Op verzoek van projectontwikkelaar ABC Vastgoed B.V. te Arnhem, die de prijsvraag voor dit bouwproject heeft gewonnen, is dit totaalplan met woningbouw, een schoolcomplex en een zwembad, door ons kantoor “vertaald” in een bestemmingsplan. Een dergelijk plan bestaat uit een planverbeelding (kaart) en planregels (voorschriften) en gaat vergezeld van een toelichting. Op basis van dit bestemmingsplan kan de gemeente Lisse de noodzakelijke omgevingsvergunningen verlenen, waarna de bouw kan starten. Dit laatste is inmiddels een feit.

Aanvraag tegemoetkoming schade; gemeente Oldenzaal
Een aanvraag bij de gemeente om tegemoetkoming in schade wegens het verlies van bouwmogelijkheden op een binnenstedelijk terrein, is op verzoek van de gemeente door ons kantoor behandeld en beoordeeld. Het door ons uitgebrachte schaderapport is basis geweest voor het gemeentelijk besluit.

Toelichting
De eigenaar van een binnenstedelijk gelegen perceel grond claimt bij de gemeente omvangrijke  bestemmingsplanschade doordat het nieuwe bestemmingsplan nauwelijks bouwmogelijkheden zal bieden in vergelijking met het eerdere bestemmingsplan. De waarde van de grond is hierdoor aanzienlijk gedaald. De schadezaak is door ons kantoor als onafhankelijke deskundige beoordeeld en de conclusies zijn in een schaderapport gemotiveerd en toegelicht. De gemeente heeft overeenkomstig dit rapport haar besluit op de schadeaanvraag genomen.

Omzetting woonfunctie naar bedrijfsdoeleinden; gemeente Haarlemmemeer
Een groot handels- en exportbedrijf  wenste al jaren een verdere uitbreiding van zijn bedrijfsbebouwing en bedrijfsterreinen. Eerdere aanvragen en procedures leverden geen resultaat op. Door bemoeienis van ons kantoor is in een lopende bestemmingsplanprocedure de woonfunctie van aangrenzende gronden omgezet naar bedrijfsdoeleinden. Ten behoeve hiervan heeft de Raad van Haarlemmermeer het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld.

Toelichting
Op verzoek van deze cliënt die een bloeiend handels- en exportbedrijf exploiteert, is ons kantoor ingeschakeld om te bereiken dat de bestaande bedrijfsbebouwing min of meer verdubbeld zou kunnen worden. Ook het bedrijfsterrein zou substantieel vergoot moeten worden. Daarvoor zouden de naastgelegen gronden met een woonbestemming getransformeerd moeten worden naar een bedrijfsbestemming, inclusief bijbehorende bouwmogelijkheden. Via het inbrengen van zienswijzen en het inspreken bij de Gemeente Raad tijdens de bestemmingsprocedure, is die bestemmingswisseling tot stand gebracht. Het bedrijf kan nu eindelijk voor de komende jaren uitbreiden.