In opdracht van de overheiden

1. Adviseren (strategisch, tactisch en specialistisch inhoudelijk) omtrent
– civielrechtelijke vraagstukken en interne (rechts) verhoudingen,
– verantwoordelijkheden, bevoegdheden en werkprocessen

2. Civiele procedures opstarten en begeleiden.
– opstellen van dagvaarding of verzoekschrift
– opstellen van conclusies en akten
– optreden als raadsman / gemachtigde in rechte bij burgerlijke rechter
(Rechtbank, Sector kanton, Gerechtshof en Hoge Raad met procesadvocaat en cassatieadvocaat)
– optreden als raadsman/gemachtigde in arbitragezaken

3. Bestuursbesluiten met achterliggende beleidsnota’s inzake civielrechtelijke aangelegenheden opstellen.

4. Overeenkomsten en convenanten opstellen
– samenwerkings- en ontwikkelingsovereenkomsten
– Publiek Private Samenwerkings { PPS ) constructies.
– Gemeenschappelijke Exploitatie Maatschappijen ( PEM )

5. Onderhandelingen en overleggen voeren of begeleiden met andere overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties of particulieren over
– bestuurlijke besluiten, regelgeving of beleid inzake civielrechtelijke aangelegenheden

6. Schadecommissie vormen en als zodanig optreden bij civielrechtelijke aangelegenheden
– hoorzittingen organiseren
– schaderapport opstellen of
– second opinion opstellen inzake schadetegemoetkoming of vergoeding

7. Onderwijs en interne praktijkcursussen verzorgen op diverse rechtsgebieden

Personele capaciteit beschikbaar stellen t.b.v. afwikkeling of begeleiding van werkdossiers (tijdelijke detachering)

In opdracht van Bedrijfsleven/ maatschappelijke organisaties en particulieren

1. Opstellen en beoordelen van civielrechtelijke overeenkomsten:
– algemene overeenkomsten en algemene voorwaarden
– bouwaannemingsovereenkomsten inclusief UAV 2012/2013 of UAVGC
– koop- en aannemingsovereenkomsten
– huurovereenkomsten bedrijfsruimte en woonruimte
– arbeidsovereenkomsten en afvloeiings- en beëindigingregelingen
– vaststellingsovereenkomsten
– samenwerkingsovereenkomsten

2. Advisering omtrent:
– wetgeving en contracten
– juridische geschillen en over mogelijke rechtsmiddelen
-aanspraken op schadevergoeding wegens wanprestatie (toerekenbare tekortkoming in de nakoming) of wegens onrechtmatige daad
– burenrecht

3 Opstarten en begeleiden van civielrechtelijke procedures
– opstellen van dagvaarding of verzoekschrift
– opstellen van conclusies en akten
– optreden als raadsman / gemachtigde in rechte bij burgerlijke rechter (Rechtbank, Sector kanton, Gerechtshof en Hoge Raad met procesadvocaat en cassatieadvocaat
– optreden als raadsman/gemachtigde in arbitragezaken

4. Voeren of begeleiden van onderhandelingen en overleggen met wederpartijen
(overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties of andere particulieren)

5. Begeleiding van aanbestedings- en selectieprocedures

6. Structurering interne (rechts)verhoudingen, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en werkprocessen binnen organisaties;
– begeleiden van bedrijfsprocessen en opstellen van interne instructies/werkplan

7. Onderwijs en interne praktijkcursussen op diverse rechtsgebieden ten behoeve van bedrijven, organisaties of belangengroepen

8. Beschikbaar stellen personele capaciteit t.b.v. afwikkeling of begeleiding van werkdossiers (tijdelijke detachering)