1. Adviezen in correspondenties, notities, rapporten over onder meer:
– wet- en regelgeving
– vergunningprocedures
– bestuursproblemen bij overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties
– bestuursovereenkomsten en convenanten
– grondexploitatieovereenkomsten
– planschadeverhaalsovereenkomsten

2.  Analyses met oplossingsrichtingen voor juridische en/of bestuurlijke problemen of geschillen via:
– minnelijk overleg,
– mediation,
– arbitrage,
– bindend advies,
– bestuursrechtelijke procedures of
– combinaties van deze opties;

3. Rechtsondersteuning/rechtsbegeleiding
– opstarten en begeleiden van juridische procedures
– ruimtelijke ordening (vervaardigen van bestemmingsplannen, ruimtelijke onderbouwingen e.d.)
– bouw- en omgevingsvergunningen (aanvragen van vergunningen e.d.)
– milieuzaken
– onteigeningen (administratieve en gerechtelijke fase en vervaardigen van onteigeningsbescheiden)
– bestemmingsplanschade en nadeelcompensatie (opstellen rapporten/second opinion)
– vervaardigen van processtukken (zienswijzen, bezwaar-, verweer-, verzoek- en beroepschriften e.d.)
– optreden als raadsman/gemachtigde in zienswijze- en bezwarenprocedure
– optreden als raadsman/gemachtigde in rechte (afdeling bestuursrechtspraak) en Raad van State

4. Begeleiden van overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties d.m.v.:
– dossierverwerking met productverantwoording
– in- en externe onderhandelingsprocessen
– bouw- en omgevingsvergunningen (aanvragen van vergunningen e.d.)
– analyse en implementatie logistieke en inhoudelijke interne processen
– onderzoek naar bestuurlijke verantwoording in complexe bestuursprocessen
– vervaardigen van beleidsdocumenten, onderzoek rapportages e.d.
– onderwijs en interne praktijkcursussen

5. Redigeren van wet- en regelgeving (w.o. gemeentelijke verordeningen, inclusief toelichting)