Algemeen
Communicatie is essentieel voor intermenselijke contacten.  Maar ook essentieel om geschillen en problemen op te lossen. Vanuit die gedachte onderhoudt de rechtspraktijk van het Juridisch en Bestuurlijk Adviescentrum open en directe contactlijnen met de opdrachtgevers. Drempelloos en rechtstreeks moeten opdrachtgevers zich tot de specialisten van ons kantoor kunnen wenden.

Relatie met opdrachtgever
Dit betekent dat de opdrachtgever direct zijn eigen adviseur kan benaderen en met hem of haar over zijn zaak op elk moment kan overleggen en informatie kan uitwisselen. De adviseur van ons kantoor zal daarbij eveneens verantwoording kunnen afleggen van de werkzaamheden en acties die reeds zijn of nog worden ondernomen. Dit alles dient ook de snelheid, de  slagvaardigheid en de transparantie van het gezamenlijk handelen, dat gericht is op het zo spoedig mogelijk afronden van een zaak. Van de inhoud van de besprekingen worden aantekeningen voor het dossier gemaakt en op verzoek tevens besprekingsverslagen.

Vanuit ons kantoor wordt bij nieuwe relevante feiten of omstandigheden, de opdrachtgever daarover geïnformeerd. Zo nodig treedt ons kantoor met de opdrachtgever in overleg om de vervolgacties af te stemmen. Geregeld wordt de tussenbalans opgemaakt om te bezien  of de nagestreefde oplossingsrichtingen verdere actualisering en bijstellingen behoeven. Daarbij vindt tevens toetsing plaats aan nieuwe wet- en regelgeving, nieuw overheidsbeleid en aan nieuwe rechtspraak (jurisprudentie). De activiteiten en werkzaamheden worden gespecificeerd en “product- of handelinggerelateerd”  vastgelegd en aan de opdrachtgever verantwoord door middel van gespecificeerde cliëntenkaarten.

Wanneer minnelijke oplossingen mogelijk en wenselijk kunnen zijn, zal contact naar de betrokken wederpartij gelegd worden om in overleg te treden. Dit draagt bij tot een completer beeld van de kwestie en geeft een directer inzicht in de belangen en standpunten die over en weer spelen. De bandbreedte van de oplossingen worden daarbij verkend.

Ingeval onze opdrachtgevers geconfronteerd zijn met kwesties waarbij overheidsinstanties een rol spelen, worden met instemming van de opdrachtgever die overheidsinstanties rechtstreeks benaderd om die zaken te bespreken. De daardoor te verkrijgen informatie kan veelal bijdragen aan de juiste strategie en aan de inschatting van de beste oplossingsrichtingen en de meest kansrijke procedures (binnen de gestelde tijd- en kostenramingen). Deze besprekingen en overleggen worden doorgaans bevestigd en in besprekingsverslagen vastgelegd. De opdrachtgever kan op deze wijze de voortgang van de zaak op de voet volgen, zeker ingeval hij niet –uit tactische of andere overwegingen- bij die overleggen of besprekingen aanwezig is geweest. Dit geeft tevens een duidelijke verantwoording van onze werkzaamheden in de richting van de opdrachtgever.

De door ons kantoor nagestreefde communicatie is dan ook direct, drempelloos, open en transparant ten behoeve van de opdrachtgever , waarbij op diverse wijzen terugkoppeling en verantwoording aan de opdrachtgever plaats hebben.