In opdracht van de overheid

1. Bestuursbesluiten met achterliggende beleidsnota’s opstellen

2. Bestuursovereenkomsten en convenanten opstellen
– Algemene bestuursovereenkomsten en convenanten
– Anterieure en posterieure Grondexploitatieovereenkomsten (Wet ruimtelijke ordening)
– Planschadeverhaalsovereenkomsten (Wet ruimtelijke ordening)

3. Wet- en regelgeving met toelichting vervaardigen
– Bestemmingsplannen (planverbeelding en planregels met toelichting)
– ruimtelijke onderbouwing t.b.v. omgevingsvergunning planologisch afwijkend gebruik

4. Adviseren (strategisch, tactisch en specialistisch inhoudelijk) omtrent
– juridische, bestuurlijke en/of ruimtelijke vraagstukken en
– interne (rechts) verhoudingen, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en werkprocessen

5. Bestuurlijke en bestuursrechtelijke procedures begeleiden
– opstellen van verweerschriften
– opstellen van pleitaantekeningen
– opstellen van zienswijzen, bezwaar- en beroepschriften i.g.v. eisende partij
– optreden als raadsman / gemachtigde in rechte bij bestuursrechter (Rechtbank, Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State)

6. Bestuurlijke analyses van beleid en/of van besluitvormingsprocessen verrichten
– toetsing op rechtmatigheid en doelmatigheid
– toetsing op informatievoorziening, transparantie en/of communicatie e.d.

7. Onderhandelingen en overleggen voeren of begeleiden met andere overheden of bedrijven, maatschappelijke organisaties of particulieren over
– in voorbereiding zijnde of genomen bestuurlijke besluiten, regelgeving of beleid
– overheidsprojecten op terrein infrastructuur, volkshuisvesting en ruimtelijke ontwikkeling

8. Planschadecommissie (Wet ruimtelijke ordening) of schadecommissie vormen en als zodanig optreden
– hoorzittingen organiseren
– (plan)schaderapport opstellen of
– second opinion opstellen inzake schadetegemoetkoming of vergoeding

9. Onderwijs en interne praktijkcursussen verzorgen op diverse rechtsgebieden

10. Ondersteuning werkprocessen
afwikkeling werkdossiers
behandeling klacht- of bezwaarprocedures
afwikkeling of begeleiding vergunningsdossiers

In opdracht van Bedrijfsleven/ maatschappelijke organisaties en particulieren 

1. adviseren omtrent en beoordelen van:
-vergunningaanvragen inclusief : 
– verzorgen en begeleiden van aanvragen
– vervaardigen van bestemmingsplannen (planverbeelding en planregels met toelichting)
– ruimtelijke onderbouwing t.b.v. omgevingsvergunning planologisch afwijkend gebruik (afwijkingskaart en toelichting)
– ruimtelijke onderbouwing t.b.v. omgevingsvergunning planologisch afwijkend gebruik (afwijkingskaart en toelichting)
– overheidsbesluiten en regelgeving
– juridische en/of bestuurlijke en bestuursrechtelijke geschillen en over mogelijke rechtsmiddelen
– wet- en regelgeving, met name over de eigen rechtspositie en van andere betrokken partijen
– aanspraken op planschade tegemoetkoming of nadeelcompensatie

2. opstarten en begeleiden van bestuurlijke en bestuursrechtelijke procedures
– opstellen van aanvragen, verzoekschriften, zienswijzen, bezwaarschriften en (hoger)beroepschriften
– opstellen van pleitaantekeningen
– opstellen van verweerschriften i.g.v. verwerende- of derde belanghebbende partij
– optreden als raadsman / gemachtigde bij bezwarencommissie en in rechte bij bestuursrechter (Rechtbank, Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State)

3. aanvragen van tegemoetkoming planschade (art. 6.1. Wro) of van nadeelcompensatie e.d.

4. voeren van onderhandelingen en overleggen met overheden over in voorbereiding zijnde of genomen bestuurlijke besluiten, regelgeving of beleid inclusief voorgelegde overeenkomsten:
– planschadeverhaalsovereenkomsten
– grondexploitatie overeenkomsten en kosten verhaal

5. monitoring van relevante ruimtelijke overheidsbesluiten

6. begeleiden van bedrijfsprocessen en opstellen van interne instructies/werkplannen

7. onderwijs en interne praktijkcursussen op diverse rechtsgebieden ten behoeve van bedrijven, organisaties of belangengroepen

8. beschikbaar stellen personele capaciteit t.b.v. afwikkeling of begeleiding van werkdossiers (tijdelijke detachering)