Bestuursrecht
– Onderwerpen (voorbeelden)

Bestuursrecht algemeen
– Bestuursbesluiten van overheden
– Bestuursovereenkomsten en convenanten
– Wetgeving
– Bestuurlijke onderzoeken

Bouwrecht en omgevingsrecht
– Bouw-/omgevingsvergunningen
– Watervergunningen
– Ontheffingen bestemmingsplan en afwijkingen
– Grondexploitatieovereenkomsten

Milieurecht
– Vergunningplichtige inrichtingen
– Gebruiksmeldingen

Schadevergoedingsrecht
– Bestemmingsplanschaden
– Nadeelcompensatie
– Zuivere schadebesluiten
– Planschaderegelingen
– Planschadeverhaalsovereenkomsten

Onteigeningsrecht
– Administratieve fase onteigening
– Gerechtelijke fase en onteigening
– Voorkeursrecht gemeenten

Bestuursprocesrecht
– Algemene wet bestuursrecht
– Wet op de Raad van State